Horoskopy › Výklad karet › Výklad tarotu na pět a sedm karet

Výklad tarotu na pět a sedm karet

Karta Svět

 

Pět karet

Minulost, současnost a budoucnost (přímka)

Při výkladu pomocí pěti tarotových karet můžeme zvolit jednu ze dvou obvyklých možností pozic karet. První z nich je přímka – minulost, současnost a budoucnost.

Při této variantě vytahujeme karty postupně tak, že nejdříve vytaženou (hlavní) tarotovou kartu dáme doprostřed, druhou a třetí kartu položíme vlevo od karty středové tak, že druhá tažená karta bude nejblíže středové kartě z levé strany, vedle ní pak položíme třetí taženou tarotovou kartu. Stejným způsobem postupujeme i na opačnou stranu, tedy čtvrtou volenou tarotovou kartu dáme nejblíže napravo od už položené karty hlavní a výběr karet a pozici zakončíme položením páté karty zcela doprava.

Výklad tarotu na pět karet: minulost, současnost a budoucnost

Středová karta nám ukazuje aktuální stav naší situace. Na straně levé je předchozí vývoj, reprezentovaný nedávnou skutečností v podobě druhé tažené karty. Úvod či počátek problému odhaluje karta zcela nalevo. Analogicky je čtvrtá a pátá karta obrazem nejbližší budoucnosti a konečného vyřešení problému nebo cíle dané situace. Tento výklad pěti karet je nejběžnější a je jistotou i pro méně zkušené vykladače tarotu.

Zkoumat můžeme jak vztah obou karet zastupujících minulost nebo budoucnost, tak i vztah dvojic karet po levé a pravé straně vůči kartě hlavní, středové.

Pět karet

Já a mé okolí (kříž)

Při druhé variantě výkladu pěti karet opět položíme první vybranou kartu doprostřed, druhou taženou pak nad ni, třetí dospodu, čtvrtou doleva a pátou doprava. Vznikne nám tedy karetní kříž, v jehož středu leží karta hlavní, která představuje nás v aktuální situaci, jejíž řešení či vývoj chceme osvětlit.

Výklad tarotu na pět karet: já a mé okolí

Při tomto rozložení pěti tarotových karet se na problém či řešenou situaci díváme doslova ze všech stran. Udělejme si příklad výkladu v oblasti partnerských, rodinných či sousedských vztahů. Centrální karta vždy zobrazuje nás samotné, nebo osobu, jíž provádíme výklad. Typickou pozici výkladu všech pěti karet představují naši sousedé. Obvykle totiž bydlíme v domech s více obyvateli. Proto okolní čtyři tarotové karty mohou zastupovat obyvatele okolních bytů (nebo naše přátele, známé …). Představme si je a připodobněme k nim obrazy jednotlivých vykládaných karet.

Ačkoli je tento způsob výkladu na první pohled poněkud naivní, opak je pravdou. Karty vám na vaše okolí přinesou zcela jiné a velmi pravdivé náhledy. Velmi často tedy už pouhá změna vztahů se sousedy ve vašem domě nebo třeba se spolubydlícím ve vedlejším pokoji může přinést na řešenou situaci žádoucí vliv.

Podobně můžeme danou tarotovou pozici uplatnit na rodinné vztahy. Nad námi - centrální kartou - jsou naši „nadřízení“, tedy rodiče či prarodiče, pod námi děti a vnuci, po stranách pak sourozenci či příbuzní z matčiny a otcovy strany, popřípadě se na stranách objevují členové rodiny vlastní a na straně opačné rodina našeho partnera. Opět i toto rozložení a zosobnění pěti karet může na rodinné a partnerské vztahy přinést nečekané náhledy, které bychom si bez tarotu těžko mohli uvědomit.

Výklad na sedm karet

Tento výklad už patří mezi složitější a doporučujeme jej provádět v případech, kdy je do našeho problému zasvěceno více lidí, kteří na něj mají vliv. Kromě karty, která představuje nás (nebo osobu, která nás o výklad tarotu požádala) a vytahujeme ji jako první, je každá z dalších zbývajících šesti karet představitelem jedné osoby. Konkrétní jedince je potřeba zvolit při volbě a otáčení patřičné karty (pro jistotu si stranou zapište, která karta koho znázorňuje).

Výklad na sedm karet

Karty pak vykládáme takto: druhou, třetí a čtvrtou taženou kartu pokládáme napravo a to odshora dolů, pátou, šestou a sedmou kartu dáváme na levou stranu opět odshora. Pátá karta je tedy nejvýše a sedmá nejníže. Při výkladu sledujeme vztah tří karet na pravé straně mezi sebou, totéž nalevo. Potom vztah celé skupiny tří stranových karet vůči kartě středové. Důležité je také rozebrat možné vlivy a vztahy karet ve stejné rovině, tedy karty druhé-páté, třetí-šesté a čtvrté-sedmé. Dojít ale ke správnému vyložení situace bývá v případě sedmi karet skutečně obtížné, protože kombinací a vlivů je už opravdu hodně.

Dobré rady k výkladu na závěr

Ačkoli byste měli brát v potaz nejprve konvenční význam karty, někdy se stane, že nějaký detail nebo část v ilustraci karty (za normálních okolností nepříliš důležitý, třeba hůl na kartě Blázen) má pro vás najednou zvláštní význam. I barvy mohou mít podobnou důležitost a převládající barevné schéma vyložených tarotových karet tak může ve vašem výkladu sehrát zajímavou roli.

Dalším způsobem, jak vám mohou jednotlivé části ilustrací předat poselství, jsou postavy na kartách a směr, kterým se dívají. Když jsou například sousední karty otočené obličeji k sobě - jsou-li na nich postavy či tváře - může to být znamení, že se jeden druhému líbí. Pokud se ale dívají různými směry, může to znamenat rozdílnost v jejich názorech. Směr, kterým se postavy dívají, může také naznačovat, zda přicházejí nebo odcházejí neboli zda jsou orientovány k budoucnosti nebo k minulosti.

Jak být vědomě přítomný při výkladu samotném?

Když vykládáte karty, snažte se s nimi navázat spojení plné úcty. Smýšlejte o tarotových kartách jako o vašich přátelích a učitelích, kteří vám poskytnou nový náhled na vaše záležitosti nebo starosti a pomohou vám více vnímat duchovní úroveň vaší existence. Jste-li věřící, můžete se i pomodlit a požádat duchovní sílu o vedení a inspiraci. Případně si sestavte vlastní modlitbu či rituál, který budete při každém výkladu karet dodržovat. Fantazii se v tomto ohledu meze nekladou.

Jak se tarotových karet ptát?

Ačkoli nejčastěji se tarotové karty používají k získání informací o minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, může nám tarot poskytnout i různé rady a návody. I když rada někdy vyplyne už z výkladu samotného (dostanete například varování před nebezpečím a z toho je zřejmé, že byste měli být opatrnější), existuje také další metoda dotazování, kde žádáte tarotové karty, aby vám doporučily další postup. V okamžiku, kdy mícháte tarotové karty, si uvědomte, že se nedožadujete obecné předpovědi. Namísto obecné otázky „Co se stane?“ se raději zeptejme konkrétně „Co mám dělat v té nebo té situaci?“ , „Jak mohu zlepšit svůj vztah s partnerem?“ nebo „Jak nejlépe využít energie dnešního dne?“. Potom vyložíme karty a studujeme obrázky na nich. Pak se zamyslíme nad tím, jak bychom tarotové karty připodobnili ve vztahu k námi řešené situaci.

Zvažte, jaký model chování vám karetní obrazy doporučují, jaké postoje nebo jaký přístup k problému byste podle nich měli zaujmout a jaké kroky podniknout v tomto okamžiku i v blízké budoucnosti. Ačkoli se vám rada tarotových karet někdy třeba nebude líbit (nebo jste sami vymysleli „lepší“ řešení), samotný akt vykládání karet stimuluje sled vašich myšlenek a umožní vám rozebrat a důkladně analyzovati různé možnosti způsobem, který by vám běžně nepřišel na mysl.